Sosial

Autizm sindromu belə yaranır

Autizm – er­kən yaş  döv­rün­də baş­la­yan, so­si­al mü­na­si­bət­lər və ün­siy­yət sfe­ra­sın­da prob­lem­lə­rin ol­ma­sı ilə özü­nü gös­tə­rən ümu­mi in­ki­şaf prob­le­mi­dir. …
Daha Çox...