Autizm sindromu belə yaranır

Autizm – er­kən yaş  döv­rün­də baş­la­yan, so­si­al mü­na­si­bət­lər və ün­siy­yət sfe­ra­sın­da prob­lem­lə­rin ol­ma­sı ilə özü­nü gös­tə­rən ümu­mi in­ki­şaf prob­le­mi­dir.  Autiz­min əla­mət­lə­ri əsa­sən iki yaş­dan son­ra özü­nü gös­tər­mə­yə baş­la­yır. Bu əla­mət­lər əsa­sən özü­nə qa­pan­ma, re­al hə­yat­dan uzaq­laş­ma, ünsiyyətdən qaçma ki­mi tə­za­hür edir.

Ke­çən əs­rin 80-ci il­lə­rin­dən son­ra autizm sind­ro­mu ilə  do­ğu­lan uşaq­la­rın sa­yın­da kəs­kin ar­tım mü­şa­hi­də edil­mək­də­dir. Təx­mi­ni he­sab­la­ma­la­ra gö­rə ha­zır­da do­ğu­lan hər min kör­pə­dən altmışı bu sind­rom­dan əziy­yət çə­kir.

Son dövr­lər həkim ola­raq auti­zim sind­rom­lu uşaq­la­rın ana­la­rı ara­sın­da apar­dı­ğı­mız  test sor­ğu­la­rı bir çox hey­rə­ta­miz fakt­la­rı or­ta­ya qoy­ur. Hə­min fakt­lar autizm sind­ro­munun ya­ran­ma sə­bə­bi­ni tap­maq­da bi­zə yar­dım­çı ol­du.

Autizm­li kör­pə­lə­rin ana­la­rı­nı test edər­kən ay­dın gör­mək olur ki, on­lar uşaq do­ğul­ma­mış­dan xey­li əv­vəl, bə­zən hət­ta, qız vax­tın­dan ne­qa­tiv enerjinin təsirinə məruz qalıblar. Nə­ti­cə­də, on­la­rda qorx­u, həyəcan,əsəb, qa­ra­bas­ma­lar, depressiv hallar mü­şa­hi­də olu­nub.Tə­əs­süf ki, in­san­la­rı­mız bu əla­mət­lə­ri cid­di­yə al­mayıblar və antidepresant, yaxud, əsəbsakitləşdirici dərmanlarla bu əlamətləri ötüşdürməyə çalışıblar. Bu da sağalmaya yox, beyinin keyləşməsinə, zehnin korşalmasına səbəb olub. Həmin qız böyüdükcə onun süd vəzlərində və analıq orqanlarında müxtəlif ağrılar, sancılar, miomatik düyünlər mensturasiyada problemlər və s baş verib. Nəhayət, ailə qurub və hamilə qalıb. Qızlıq dövründə sadaladığım halları yaşamış xanımlar hamiləliyi çox gərgin keçiriblər. Belə ki, onlarda güclü əsəb, stress, səbəbsiz ağlamalar və ağrılar görünüb. Hamiləlik vaxtı (eləcə də ondan əvvəlki dövrdə) yaşanan bu kimi sıxıntılar bətindəki uşağın əqli inkişafına mənfi təsir göstərib. Ananın bu yaşa qədər yaşadığı bütün əsəb, stress, həyəcanlar, səbəbsiz ağlamalar… kodlaşdırılmış şəkildə bətndəki uşağa keçib. Beləliklə,  auti­zim sin­di­rom­lu uşaq doğulub.

Bəzən də test sorğularından aydın olur ki, ana qızlıq dövründə heç bir gərgin, əsəbi hallar keçirməyib; bütün bu hallar onda ailəlik dövründə görünməyə başlayıb. Bu onu göstərir ki, anaya neqativ enerji ailə qurduqdan sonra ötürülüb. Çünkü, bütün bu hallar kənardan ötürülən neqativ enerjinin təsirindən yaranır və uşaq doğulduqdan sonra anada bu əlamətlər görünmür, ya da ki, zəif görünür (ana bütün bu əlamətləri uşağa yükləyərək, bədənindən xaric edir).

Bəzən də ananın bir neçə övladı sağlam doğulur, üçüncü, yaxud, dördüncü uşaqda autizm əlamətləri görünür. Bu hal o vaxt baş verir ki, xəstə doğulan uşaqla ondan əvvəlki uşaq arasında ən azı 5-6 il fərq olur. Bu illər ərzində ana əsəb, stress keçiribsə, yuxuarıda sadalanan halların bir neçəsi onda görünübsə, bu halda hamiləlik gərgin, ağrılı, narahat keçir və uşaq autizm sindromlu (yaxud əsəbi xəstə) doğulur.

Autiz­min müa­li­cə­si müm­kün­dür

Apar­dı­ğı­mız psi­xo­lo­ji araş­dır­ma­lar bu xəs­tə­li­yin sə­bəi­ni aş­kar et­di­yi  ki­mi, müa­li­cə­si­nin müm­kün­lü­yü­nü də or­ta­ya qo­yur.

Müa­sir psi­xo­lo­gi­ya və tibb el­mi ne­qa­tiv ener­ji­ni qə­bul et­mə­diyin­dən on­la­rın tət­biq et­dik­lə­ri müa­li­cə me­tod­la­rı yal­nız  autizm­li uşaq­la­rın öz­lə­ri­nə yö­nə­lir. Bu sə­bəb­dən də in­di­yə­dək apa­rı­lan müa­li­cə­lər­də heç bir nə­ti­cə əl­də edə olun­mur.

Əv­vəl­cə onu bil­di­rək ki, bi­zim tət­biq et­di­yi­miz müa­li­cə me­to­dun­da autizm sin­di­rom­lu uşaq­la­rın müa­li­cə­si  ana­la­rı ilə bə­ra­bər apa­rı­lır. Bu­nun sə­bə­bi sind­ro­mun adın­dan mə­lum­dur. Be­lə ki, auti­zim ANA­DAN-GƏL­MƏ (!) prob­lem­dir. De­mə­li mən­tiq­lə prob­le­min çö­zü­mü də ANA­DAN – mən­bə­dən baş­lan­ma­lı­dır.

Si­zə bir mi­sal çə­kim: tu­taq ki,  Min­gə­çe­vir SES-dən Ba­kı­ya gə­lən ener­ji xət­ti mə­sə­lən, Ağ­daş ra­yo­nun­da qı­rı­lıb. Bu vaxt Ba­kı­da mən­zi­lin­də işı­ğı sö­nən sakin, prob­le­mi çöz­mək  üçün elekt­rik us­ta­sı ça­ğı­rır. Us­ta əgər pro­fes­sio­nal­dır­sa qı­rı­ğın Ağ­daş­da (ya­xud, baş­qa ra­yon­da) ol­du­ğu­nu aş­kar edə­cək və ora­dan xət­ti ca­la­ya­raq, mən­zil­də­ki prob­le­mi həll edə­cək. Yox əgər na­şı­dır­sa, gə­lib Ba­kı­da­kı mən­zil­də pat­ron­la­rı qur­da­la­ma­ğa baş­la­ya­caq…

Psi­xo­loq­la­rın və hə­kim­lə­rin autizm sind­rom­lu  uşaq­la­rın va­li­deyn­lə­ri­ni bir kə­na­ra qo­yub, yal­nız uşa­ğın   üzə­rin­də iş­lə­mə­si­ni mən na­şı elekt­rik us­ta­sı­nın pat­ron­la, ya­xud lam­pa ilə uğ­raş­ma­sı­na bən­zə­dər­dim (han­sı ki, xətt Ağ­daş­da qı­rı­lıb).

Məi­şət­də iş­lət­di­yi­miz elekt­rik ener­ji­sin­ə mü­əy­yən müdaxilələr olduğu kimi, or­qa­niz­mi­mi­zi ener­ji ilə tə­min edən ru­hu­mu­za da (sinir sistemimizə) bu cür kə­nar mü­da­xi­lə­lər ola bi­lir.

Bil­di­yi­miz ki­mi, hər bir in­sa­nın gö­zün­də Se­len mad­də­si var­dır. Bə­zi in­san­lar­da isə, bu mad­də lazım oldu­ğun­dan artıq olur. On­lar gö­zəl bir in­san, ya­xud, əş­ya gö­rən­də hey­rət­lə­nir­lər ki, bu za­man hə­min Se­len mad­də­si şüa­lan­ma­ğa baş­la­yır. Nə­ti­cə­də, göz­dən  ay­rı­lan ne­qa­tiv ener­ji qar­şı­da­kı in­sa­na da­xil olur və bir­ba­şa onun ru­hu­na (ener­ji­ sisteminə) tə­sir edir.

Bü­tün bu digər ne­qa­tiv tə­sir­lərin və mü­da­xi­lə­lə­rin nə­ti­cə­sin­də in­san bey­nin­də sa­bit­lik po­zu­lur. Bey­nin ka­pil­li­yar da­mar­la­rı sı­xıl­ma­ğa və nə­ha­yət qu­ru­ma­ğa baş­la­yır.  Bun­dan son­ra in­san­da müx­tə­lif xəs­tə­lik­lər və qadınlarda yuxarıda sadaladığım əlamətlərgörünməyə başlayır.

Qa­dın­lar (qız­lar) həs­sas ol­duq­la­rın­dan, ne­qa­tiv enerjinin tə­si­rinə ki­şi­lər­dən da­ha çox mə­ruz qa­lır­lar. Am­ma, bu sa­hə­də bil­gi­siz ol­duq­la­rın­dan, vax­tın­da təd­bir gö­rüb, azad ola bil­mir­lər. Nə­ha­yət, ha­mi­lə­lik döv­rün­də on­lar bu ne­qa­tiv ener­ji­ni bətn­lə­rin­də­ki öv­lad­la­rı­na ötü­rür­lər…

Bir həkim və el­mi-lə­dun bi­li­ci­si ola­raq təcrübəmiz bu sin­di­ro­mun ən azı 70-80 fa­iz ara­dan qal­dır­ma­ğın  müm­kün­lü­yü­nü gös­tə­rir. Bir şərt­lə ki, prob­le­min çö­zü­mü­nə ana­dan baş­lan­sın. Çün­kü, yu­xa­rı­da qeyd et­di­yi­miz ki­mi, sind­rom ana­dan­gəl­mə(!)dir. İlk növ­bə­də ana­ ha­mi­lə­lik döv­rün­də (ya­xud, on­dan 10-15 il qa­baq) qəbul etdiyi ne­qa­tiv enerjidən təmizlənməli  və or­qa­niz­min­də­ki sa­bit­lik bər­pa olun­ma­lı­dır. Da­ha son­ra prob­lem­li uşaq se­ans edi­lə­rək, ne­qa­tiv ener­ji­si gö­tü­rül­mə­li və sa­bit­lik bər­pa olun­ma­lı­dır. Bü­tün bu müa­li­cə se­ans­la­rı fi­zi­ka­nın qa­nun­la­rı­na uy­ğun və el­mi-lə­dun üsu­lu ilə hə­ya­ta ke­çi­ri­lir.

Bə­zən pa­si­yent­lər su­al ve­rir­lər ki, ana­nı müa­li­cə et­mə­dən autizm­li  uşa­ğı sa­ğalt­maq ol­­maz­­mı­­?

Olar; am­ma, bir şərt­lə ki, müa­li­cə al­dıq­dan son­ra gə­rək uşaq ana­nın ya­nı­na qa­yıt­ma­sın və onun­la bir ev­də ya­şa­ma­sın. Çün­ki, tə­miz­lən­miş uşaq ne­qa­tiv­li ana­nın ya­nı­na ge­dən ki­mi, on­da olan ne­qa­ti­vi ye­ni­dən özü­nə çə­kə­cək və tək­rar be­yin­də­ki sa­bit­lik po­zu­la­caq. Təc­rü­bə­miz gös­tə­rir ki, autizm sind­rom­lu uşaq­lar bu cür ener­ji­yə qar­şı həs­sas ol­duq­la­rın­dan, ana­da, ata­da olan ne­qa­tiv­lə­ri maq­nit ki­mi öz­lə­ri­nə çə­kir­lər və yük­lə­nə­rək ye­ni­dən po­zu­lur­lar. Ona gö­rə də bu cür xəs­tə uşaq­la­rın tək müa­li­cə­si ef­fekt ver­mir (psi­xo­loq­lar bu sir­ri bil­mə­dik­lə­rin­dən nə­ti­cə ala bil­mir­lər).

Kör­pə­ni­zin xəs­tə, ya­xud sağ­lam do­ğu­la­ca­ğı­nı bil­mək is­tə­yir­si­niz­sə ha­mi­lə­lik döv­rün­də yuxarıda sadaladığım  əla­mət­lə­rə fi­kir ve­rin. Əgər həmin əlamətlr sizdə varsa, mütləq bunu aradan qaldırmağa çalışın və bilin ki, bu əlamətlərin tibbi yolla (dərmanlarla) çarəsi yoxdur; bu insanın enerji (ruh) sisteminə aid problemdir. La­kin, müa­sir dövr­də in­san­la­rı­mız giz­li elm­lər­dən bi­xə­bər ol­duq­la­rın­dan, bu əla­mət­lə­rin ma­hiy­yə­ti­ni dərk et­mir­lər.  Baş­qa­la­rı­na da de­mə­yə uta­nır­lar ki, ət­ra­fda­kı in­san­lar on­la­rı də­li he­sab edər­lər (kim­sə de­yən­də ki, qarabasmalarım olur, gö­zü­mə qor­xu­lu var­lıq­lar gö­rü­nür, yuxuda məni nə isə boğur ca­hil in­san­lar gü­lür­lər və bu­nun müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı de­yir­lər).

Qeyd edək ki, cə­miy­yət­də ne­qa­tiv ener­ji bü­tün dövr­lər­də olub. Am­ma, əv­vəl­lər  bu də­rə­cə­də de­yil­di. Bu­nun art­ma­sı bu gün cə­miy­yət­də ma­gi­ya ilə məş­ğul  olan­la­rın (fal­çı və ca­du­gər­lə­rin) həd­siz ço­xal­ma­sı və on­la­rın “xid­mə­tin­dən” is­ti­fa­də edən­lə­rin art­ma­sı ilə əlaq­dar­dır. Vur­ğu­la­maq is­tə­rdik ki, Fi­ro­nun döv­rün­dən bə­ri sehr­baz­lı­ğın (ca­du­gər­li­yin) in­di­ki qə­dər art­dı­ğı bir dövr ol­ma­yıb! Ar­tıq dün­ya­nın dörd bir tə­rə­fin­də ya­şa­yan in­san­lar – yük­sək və­zi­fə­li­sin­dən tut­muş, sı­ra­vi  və­tən­da­şı­na qə­dər – bir iş gö­rər­kən ekst­ra­sens­lə, ya­xud fal­çı ilə məs­lə­hət­ləş­mə­yi, on­la­rın xidmətin­dən ya­rar­lan­ma­ğı öz­lə­ri­nə borc bi­lir­lər. Ağıllarına gəlmir ki, bu ka­te­qo­ri­ya­dan olan­la­rın is­ti­fa­də et­dik­lə­ri ener­ji ne­qa­tiv (“qa­ra”) ener­ji­dir. Nə­ti­cə­də öz əl­lə­ri ilə öz­lə­ri­ni çə­tin du­ru­ma sa­lır­lar.  Hə­min ener­ji yük­lən­miş əş­ya, sap evə daxil olanda ilk növbədə evdki bakirə qızlara və hamilələrə mənfi təsir göstərir. Nəticədə qızlarda və gəlinlərdə yu­xa­rı­da sa­da­la­dı­ğım əla­mət­lə­rbaş verir ki, bu da sonradan autizmli uşağın yaranmasına səbəb olur.

Təc­rü­bə­miz gös­tə­rir ki, bu cür ne­qa­tiv əla­mət­lə­ri in­san­lar­dan – o cüm­lə­dən qızlardan və ha­mi­lə qa­dın­lar­dan, autizm sindromlu uşaqlardan el­mi-lə­dun üsu­lu ilə çox asan­lıq­la  yox et­mək müm­kün­dür. Bu əla­mət­lər­dən xi­las olan ana­dan heç vaxt autizm sind­rom­lu (ya­xud, baş­qa prob­lem­li) uşaq do­ğul­maz.

 

Pa­şa Ya­qub,

Həkim, elmi-lədun bilicisi

Konsultasiya üçün əlaqə.: +99450 375 30 97